Beboerrådet

Beboerrådet er valgt af beboerne på et beboermøde hvert andet år. Beboerrådet består af 7 rådsmedlemmer og op til 7 suppleanter. Mindst to gange om året indkalder Beboerrådet til beboermøde, hvor alle større beslutninger tages, valg til poster udføres og der vendes generelle punkter, som beboerne ønsker, skal tages op. Desuden afholdes i starten af hvert semester nyindflyttermøde, hvor nye beboere præsenteres for kollegiet og dets udvalg. Det er Beboerrådet sammen med inspektørerne og bestyrelsen, der står for de forskellige projekter på kollegiet. Det er f.eks. kajakstativ, grill og multisportsbane.

Hvad er rådet?

Til daglig varetages kollegianernes interesser af beboerrådet bestående af 7 rådsmedlemmer og op til 7 suppleanter. Rådet står bl.a. for drift af kollegianerforeningen, indkaldelse til møder, korrespondance m.v. Rådet har samlet til opgave at tage dagligdags og administrative beslutninger. Nogle af rådets opgaver er tildelt de enkelte medlemmer af rådet.

Hvem kan sidde i rådet?

Alle, der har lyst og interesse, kan stille op som kandidat til rådet. Derefter er det kun op til beboerne at vælge til et Beboermøde. Til visse poster kan det være en fordel med visse kvalifikationer, men det er ingen forudsætning. Det tager selvfølgelig noget tid at være medlem af rådet, nogle poster mere end andre. Den tid er dog godt givet ud; Det er både fornøjeligt og lærerigt at være med, og samtidig lærer man en masse mennesker at kende.

Posterne

De forskellige faste opgaver er nogenlunde ligeligt fordelt på 7 medlemmer som følger. Det varierer dog lidt fra år til år eftersom rådet i nogen grad selv fordeler opgaverne.

Formand

Formanden har til opgave at koordinere rådsarbejdet. Derudover holder han sig ajour med, hvad der foregår på kollegiet både internt og eksternt. Meget af tiden går med at tale med beboere på kollegiet og være behjælpelig med hvad, der nu måtte komme op. Af og til er der også eksterne møder med f.eks. PKS, PF osv. Endvidere har formanden plads i kollegiets bestyrelse.
Formanden er foruden hovednøglemændene i besiddelse af hovednøglen til alle værelser.

Næstformand

Det primære arbejde som næstformand består i at hjælpe kollegiets formand ved beboer- og rådsmøder. Det er i øvrigt næstformanden som overtager formandserhvervet hvis formanden stopper tidligere end forventet.

Kasserer

Den primære opgave som kasserer er at holde rede på Kollegianerforeningens kontoer. Denne post anses for at indebære en ekstra arbejdsbelastning i forhold til de andre rådsposter. Kassereren får en erkendtlighed for sit arbejde, dette kræver at er ærekær ift. bilag og bogføring.

Bestyrelsesrepræsentant

Arbejdet som bestyrelsesrepræsentant bemyndiger sig i at deltage til bestyrelsesmøder sammen med beboerrådets formand og de øvrige medlemmer. Denne person skal helst have god føling med situationen på kollegiet. Den viden bruges til at han/hun kan videregive informationer fra kollegianerne til de udefrakommende medlemmer i bestyrelsen.

Referater

Du finde den åbne del af referaterne fra rådsmøderne her.

Sidst redigeret: 30. april 2019